Rode konen en twinkelende
ogen als doel

BSO de Plek, spelen in de modder
Genoeg Fruit bij BSO de Plek
Dansen in de Regen bij BSO de Plek
Buitenspelen in Muiderberg bij BSO de Plek

Dé Plek biedt sinds januari 2023 een speelse buitenschoolse opvang. Anders dan andere BSO’s, beschikken wij over een sportveld, zitten we pal naast een bos en lopen we zo het strand op. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jouw kind zoveel mogelijk buiten in de natuur is. Zo geven we haar of hem alle ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon die denkt in mogelijkheden en zich gestimuleerd voelt in zijn talenten.

Inschrijven →

Onze visie

Dé Plek streeft er naar een speelse opvoedingssituatie buiten schooltijden te bieden die aanvullend is aan de opvoedingssituatie thuis. Dé Plek beschikt over een sportveld en aanpalend bos en strand dat hier specifiek voor is ingericht en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie.

We stimuleren alle kinderen op positieve wijze tot zelfinzicht rond is bewegen en gezondheid met een gevarieerd aanbod aan sport, spel en maken gebruik van het voorrecht van alle natuur rondom de locatie om de gezonde meerwaarde aan buiten leven optimaal te benutten.

Wij streven naar kleine groepen voor meer rust. Indien de groepen groeien, dan zal er worden gewerkt vanuit sub groepen voor een optimale aandacht voor individuele kind.

Het kind krijgt de ruimte om zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een zelfstandig, sportief persoon, die denkt in mogelijkheden en zich gestimuleerd voelt in zijn talenten, zowel in groepsverband als individueel. Dé Plek stimuleert kinderen in de omgang met andere kinderen door onder meer samen sporten te beoefenen en te eten. Plezier staat voorop ongeacht wat je doet vormt de essentie van onze visie en werkwijze. Ieder kind wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd waardoor het zich veilig en geborgen voelt om zich te uiten zoals het is. Hierbij wordt mondeling of lichamelijk geweld gecorrigeerd en gevoelens worden serieus genomen.

Ons beleid

Dé Plek biedt volgens de in het Besluit kwaliteit kinderopvang, artikel 2 en artikel 11 genoemde verantwoorde buitenschoolse opvang aan waaronder wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

In ons pedagogisch beleidsplan staat concreet beschreven op welke wijze wij invulling geven aan verantwoorde opvang. In de praktijk wordt er door alle medewerkers gehandeld zoals in dit pedagogisch beleidsplan beschreven is. Eens per jaar en bij iedere wijziging wordt het beleidsplan doorgenomen en besproken met alle medewerkers.

Het pedagogisch beleidsplan →
‘Wat een fantastische tijd heeft onze zoon bij Dé Plek gehad. De locatie is waanzinnig, waarbij je op verschillende plekken heerlijk kan spelen zowel binnen als buiten. Het belangrijkste zijn de pedagogisch medewerkers. Allemaal zijn ze stuk voor stuk hele ervaren, lieve, positieve, zorgzame mensen die zoveel liefde voor de kinderen hebben.  
We willen jullie heel erg bedanken voor de warme en fijne tijd die zowel onze zoon als wij als ouders bij jullie hebben gevoeld’.

Warme groet,
Noepie BosmanVeiligheid &
gezondheid

Met behulp van het beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op onze locatie werken met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Dit beleidsplan zal bij veranderingen in en om de locatie en de wetregelgeving hierin, worden aangepast. Onze protocollen en huidige manier van werken worden hierin verwerkt. De pedagogisch medewerkers hebben hierin bijgedragen tijdens teambesprekingen en teamvergaderingen. Zodra er wijzigingen zijn zal het beleidsplan veiligheid en gezondheid worden aangepast, zodat deze actueel blijft.

Onze droom

Onze droom is drieledig; die gaat over onze locaties, over jou als (toekomstige-) professional in deze branche en over de kinderen die we dagelijks begeleiden.

Toen Jill, Tjeerd en Emile als pioniers van Dé Plek in 2022 besloten om een buitenschoolse opvang te starten, deden we dat vanuit een helder doel. Onze purpose, onze WHY. De reden waarom wij specifiek kiezen voor sportieve locaties die in de natuur liggen. Een droom waar wij rode konen van krijgen; diezelfde rode konen die we de kinderen die wij mogen ontvangen ook elke dag gunnen. Waarom wij het Fins model omarmen qua visie en personeel. Dus waarom hebben we deze buitenschoolse opvang zo opgericht?

Onze locaties

Bij ons ligt de nadruk op spelen

Dé Plek biedt een buitenspeelse opvang. Met de nadruk op spelen. We kiezen dus heel bewust voor locaties waar je meer dan goed kunt spelen, keten, ravotten, rauzen, rennen en alle andere vormen waar je je energie als kind kwijt kunt. Schateren, giechelen en uitproesten van het lachen – we horen het vrijwel elk uur.

In onze optiek past die energie het beste op sportverenigingen. Die staan vaak leeg overdag (alleen in de avond en in het weekend wordt er getraind en gespeeld) en beschikken vaak over goede parkeermogelijkheden. Makkelijk voor de ouders als ze komen halen (want die ouders, die ontzorgen we graag zoveel mogelijk).

Wij zoeken dan ook nog eens specifiek naar sportverenigingen die in- of nabij een natuurgebied liggen. Zodat we naast dat keten, rennen en ravotten ook de natuur in kunnen en kinderen kunnen enthousiasmeren over alles wat om ons heen groeit en bloeit. Komt de regen met bakken uit de hemel of bliksemt het dat het een lieve lust is? Dan bewegen we idealiter binnen verder; in de gymzaal of andere ruimtes van de sportvereniging. Waar we ook een gezonde maaltijd aanbieden aan de kinderen. Heeft de sportvereniging slechte WiFi? Komt dat even goed uit; wij proberen alles wat een scherm heeft buiten de deur te houden die (mid)dagen dat wij de kinderen verwelkomen. Dat we met deze aanpak ook de lokale sportvereniging helpen met een extra bron van inkomsten; daar doen we als eerste graag iets goeds!

Onze professionals

Energieke, bevlogen, sportieve medewerkers

Dit gaat over jou. De professional die er voor zorgt dat ouders hun kind veilig en vertrouwd achter kunnen laten op een mooie Plek. Waar goed voor hun kind(eren)wordt gezorgd. Dan wil je het liefst energieke, bevlogen, sportieve en enthousiasmerende medewerkers zien als ouders hun kind komen ophalen. Toch?

In onze optiek moeten we ‘de markt dan wel flink op gaan schudden samen’. Want als je anno 2023 kijkt naar het salaris van een medewerker in de kinderopvang, dan vinden wij het niet gek dat er zo’n krapte is qua personeel. Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om met een baan in onze branche nog een huis te kopen. Terwijl we allemaal inzien hoe belangrijk die rol is voor werkenden – mede dankzij jouw inzet kunnen ouders (meer) werken!

Is er dan zo’n schaarste aan medewerkers? Nou, als je ze op waarde inzet en anders gaat belonen, dan kan dat best eens meevallen. Want het is ons doel dat je naast jouw rol om kinderen goed te begeleiden ook zelf groeit. Als samenwerker – die term gebruiken we liever dan de term medewerker. We doen het immers samen.

We schreven het al kort in de inleiding; wij zijn enthousiast overt het Fins model qua kinderopvang. In Finland zijn docenten en andere pedagogisch professionals hoog opgeleid, krijgen ze veel verantwoordelijkheid (dus niet een manager of afdelingshoofd die van alles bepaalt, geen onnodige rapportages); alles is zodanig ingericht dat de docent en pedagogisch professional optimaal kan functioneren. Ze zijn er om de kinderen veel verantwoordelijkheid te bieden, dat ze zelf nadenken en beslissen wat goed voor hen is. Dat alles binnen een pedagogisch-verantwoord ritme, met dagelijks gezond eten en een volle focus op creativiteit, zelfontplooiing, ambacht, natuur en bewegen.

We besteden veel tijd aan de ontwikkeling van onszelf

Vanuit dat ‘Finse gedachtegoed’ besteden we veel tijd aan ontwikkeling van team en jou als individu. Door een ontwikkelingstraject op maat, wat past bij jou als persoon, willen wij jouw potentieel ontdekken. En op een gezonde manier benutten. Waardoor je binnen enkele jaren kunt doorgroeien naar een eigen vestiging. Moet dat? Welnee; we bieden de mogelijkheid – jij bepaalt of je dat wenst. Zoals jij ook de regie voert over een gezonde werk- en prive balans.
Als samenwerker profiteer je mee van de winst van de onderneming. Als jij als professional namelijk tot 40% van de bedrijfswinst mee profiteert, dan is de hierarchie ineens anders. En doen we het écht samen. Waarin jij vanuit jouw professionele insteek gaat adviseren iets (niet) te doen. Omdat dat beter is voor de kinderen, of voor de organisatie. Voor het bedrijfsresultaat. En door dat resultaat en die winst ben jij wèl in staat om dat huis te kopen. Zo maken we samen impact.

B Corp

Het is een van de redenen waarom wij er bewust voor kiezen om een B Corp te worden. Het woord B Corp staat voor ‘Benefit Corporation’. Met deze certificering willen we laten zien dat wij het als bedrijf én ondernemer belangrijk vinden om niet alleen financiële waarde, maar ook waarde voor mens en milieu na te streven. In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is dat natuurlijk waardevol.
Waarom zou je volgens de CAO op salarisschaal 4 of 5 moeten instromen? Wij vinden salarisschaal 7 als minimum veel netter met alle eisen waar je tegenwoordig aan moet voldoen. Heb je zelf kinderen? Neem ze desnoods mee; dan maken we samen een concrete afspraak qua opvang en kosten. Dat scheelt weer een hoop geregel – én is vaak goed voor een gezonde werk/prive balans.

Natuurlijk start je direct vanaf dag 1 voor onbepaalde tijd. Als we starten, laten we dat dan vanuit vertrouwen doen. En we gunnen je de vrijheid van mobilteit; als er een kind ineens naar huis, een dokter of andere sportclub moet, dan is het wel zo fijn dat je er een auto voor jou beschikbaar is. Heb je fysiek of mentaal een ongemak of beperking? Dan staat er een coach klaar voor groeigesprekken. Zodat jij je gezien en gehoord voelt en wij een energieke medewerker hebben die ambassadeur is van ons gedachtegoed.

Dat gedachtegoed en ambassadeursschap meten we periodiek. Door bij jou en jouw collega’s te toetsen hoe het gaat. Wat minder moet en wat beter kan. Zodat je meedenkt, meebeslist en bovenal meegroeit. Als jij goed bent voor de kinderen die wij opvangen, zijn wij goed voor jou.


Onze kinderen

Last but not least: De kinderen die wij dagelijks mogen begeleiden

Kinderen ‘moeten’ anno nu best veel. Hun weken zitten vol met schoolse activiteiten, sport- en andere hobby’s of cursussen, weekenden waarin tal van sociale afspraken staan… de tijd dat ze buiten spelen en bewegen is minder dan vroeger. Niet in de laatste plaats omdat schermtijd zienderogen toeneemt met de Xbox, Netflix, TikTok en TV. Met name op de basisscholen moeten kinderen veel; allerhande (CITO) toetsen en methodieken brengen hun potentieel al vroeg in kaart. Maar een toenemend aantal kinderen ervaart stress door al die testen en dat ‘moeten’.

Als ze dan bij ons komen, dan leggen we de focus op rode konen. Twinkelende ogen. Lekker keten, ravotten, rauzen en rondrennen. Onder begeleiding van onze sportieve pedagogisch professionals bewegen ze lekker buiten. Zoveel als mogelijk. Ontdekken ze wat er groeit en bloeit in de bossen om ons heen. Bouwen ze hutten met onze samenwerkers – die zich dan af en toe ook weer kind wanen. (Gekscherend zeggen wij wel eens dat ons motto ‘Dé Plek, modder op je bek‘ moet zijn. Nee, geen zorgen, dat gaan we niet op websites of t-shirts plaatsen). Is het weer te slecht voor buiten, dan gymen, rennen en dansen we binnen; desnoods op de beats tijdens een DJ workshop of door de moves van een dansleraar.

Natuurlijk zit daar een gedachte achter. In onze visie zijn wij er om de kinderen veel verantwoordelijkheid te bieden, dat ze zelf nadenken en beslissen wat goed voor hen is. Dat alles binnen een pedagogisch-verantwoord ritme, met dagelijks gezond eten en een volle focus op creativiteit, zelfontplooiing, ambacht, natuur en bewegen.

Zodat ze moe maar voldaan naar huis gaan met hun ouders. Vol verhalen én rode konen. En met een lijf waar de energie stroomt.

We hopen dat onze droom jou aanspreekt. Om je kind(eren) bij ons in te schrijven. Of door een van onze samenwerkers te worden in onze groeiende organisatie.

Bedankt voor je aandacht en we verwelkomen je graag bij Dé Plek | buitenspeelse opvang.


Genoeg Fruit bij BSO de Plek

Altijd up-to-date
via dé app

Springen in de Regen bij BSO de Plek Muiderberg

flexibel als je
je kind een keer
eerder komt halen

Buitenspelen bij BSO de Plek in Muiderberg

Naast sporten doen we ook kinderyoga en gaan we vaak de natuur in

arrow_downward
Inschrijven   →