Algemene voorwaarden

In aanvulling op Algemene voorwaarden voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1. Deze Aanvullende algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op de producten en/of diensten van alle vestigingen van de dagopvang en buitenspeelse opvang van Dé Plekpioniers B.V.(KvK nummer 93665644), inclusief alle daarbij behorende vestigingen waaronder (maar niet beperkt tot) Dé Plek Muiderberg B.V. (KvK nummer: 87224305)alsook Dé Plek Spandersbosch B.V. (KvK nummer 93675380).
1.2. De Algemene voorwaarden gelden in aanvulling op het met de ouder(s)/verzorger(s) (“contractouder” of “ouder”) gesloten contract kinderopvang (het “contract”) en de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017 (de “Branche voorwaarden”). Bij strijdigheid tussen het contract en deze Algemene voorwaarden prevaleert de inhoud van het contract. Bij strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de Branche voorwaarden prevaleert de inhoud van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Betaling
2.1. Het te betalen jaarbedrag wordt in gelijke bedragen per maand vooraf in rekening gebracht, ongeacht eventuele minder opgenomen opvangdagen in die maand.
2.2. Het verschuldigde maandbedrag, eventueel aanvullend afgenomen producten en/of diensten alsmede de kosten van de betalingsherinnering zoals genoemd onder lid 3 van dit artikel, worden door Dé Plek door middel van een doorlopende SEPA-machtiging van de rekening van de ouder afgeschreven.
2.3. Dé Plek zal in aanvulling op artikel 17 lid 4 van de Branche voorwaarden, de ouder een extra betalingsmogelijkheid bieden door het verzenden van een tweede betalingsherinnering waarvoor Dé Plek € 15,- in rekening zal brengen. Na de tweede betalingsherinnering treedt bij non-betaling artikel 17 lid 6 van de Branchevoorwaarden in werking.

Artikel 3 – Annulering contract
3.1. Annulering conform artikel 7 van de Branchevoorwaarden kan uitsluitend per e-mail t.a.v. de directie (welkom@deplek.co) plaatsvinden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst van de annulering door Dé Plek.
3.2. De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het verschuldigde maandbedrag en het aantal maanden tussen de annulering en de aanvangsdatum van het contract.

Annuleringskosten:
Méér dan 3 maanden vóór aanvangdatum: € 0,-;
1 tot 3 maanden vóór aanvangdatum: € 80,-;
Minder dan 1 maand vóór aanvangdatum: Het bedrag van de contractueel overeengekomen kosten van één maand kinderopvang.

Artikel 4 – Contractouder en ouderlijk gezag
4.1. Het contract tussen Dé Plek en ouders c.q. verzorgers wordt aangegaan met één van de ouders c.q. verzorgers van het kind (in dit artikel: de ‘contractouder’).
4.2. Hierbij is het uitgangspunt van Dé Plek dat:
a. Beide ouders c.q. verzorgers ouderlijk gezag hebben over het kind en de contractouder bij het contract beide ouders c.q. verzorgers vertegenwoordigt. De contractouder dient er voor in te staan dat alle belangrijke zaken waar het ouderlijk gezag op toe ziet, onderling afgestemd worden met de andere ouder c.q. verzorger;
b. Indien er sprake is van een verschil van mening tussen de ouders c.q. verzorgers over de kinderopvang bij Dé Plek, dient de contractouder aan de hand van een gerechtelijke uitspraak of echtscheidingsconvenant aan te tonen dat de situatie onder a. niet van toepassing is. Dé Plek zal de ontvangen stukken strikt vertrouwelijk behandelen;
c. Indien blijkt dat de andere ouder niet met het ouderlijk gezag over het kind belast is, heeft deze ouder op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek recht op informatie die “belangrijke feiten en informatie die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreft”.
4.3. Beide ouders dragen zorg voor de betaling conform artikel 2 en zijn hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Contractouder draagt hiervoor in ieder geval de eindverantwoordelijkheid.

Artikel 5 – Wijziging en/of einde van het contract
5.1. Het contract kan door de ouder uitsluitend schriftelijk of per e-mail (welkom@deplek.co) geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd en/of opgezegd met inachtneming van een wijzigings- of opzegtermijn van één maand.
5.2. Indien de ouder bij wijziging of opzegging van het contract meer opvanguren heeft gebruikt dan waar hij/zij volgens het contract recht op heeft, worden deze aanvullende uren door Dé Plek in rekening gebracht. Bij wijzigingen en opzeggingen waarbij de ouder minder opvanguren heeft gebruikt, vindt geen restitutie van reeds betaalde opvanguren plaats.
5.3. Dé Plek is gerechtigd, indien zij hiertoe genoodzaakt is, om:
a. groepen samen te voegen (al dan niet op een andere vestiging);
b. In de toekomst een andere vestiging voor opvang van het kind aan te wijzen, met een aankondigingstermijn van minimaal één maand. In het geval er sprake is van calamiteiten en/of onvoorziene omstandigheden, kan deze wijziging met onmiddellijke ingang plaatsvinden.
5.4. Indien het kind voorzienbaar wordt opgevangen op een andere vestiging (onder meer tijdens vakanties), dient de ouder hiermee vooraf contractueel in te stemmen. Indien deze schriftelijke toestemming ontbreekt, kan het kind in verband met wet- en regelgeving niet worden opgevangen.
5.5. Indien de vestiging waar het kind opgevangen wordt, onderdeel wordt van een Integraal Kindcentrum (IKC), kunnen hieraan nieuwe voorwaarden voor Dé Plek verbonden zijn waardoor deze algemene voorwaarden op grond van artikel 23 gewijzigd kunnen worden.
5.6. In aanvulling op artikel 10 lid 3 van de Branche voorwaarden geldt dat als zwaarwegende redenen voor opzegging van de overeenkomst door Dé Plek tevens worden aangemerkt:
a. de situatie waarin een of beide ouder(s) c.q. verzorger(s) het gezag over het kind verliest/verliezen;
b. als naar het oordeel van Dé Plek sprake is van een slechte verstandhouding tussen (medewerkers van) Dé Plek en het kind en/of de ouder op grond waarvan voortzetting van de dienstverlening door Dé Plek niet kan worden verlangd.

Artikel 6 – Wennen en start kind
6.1. Indien het kind (al dan niet kosteloos) komt wennen op de opvang vóór de daadwerkelijke ingangs-datum van het contract, zijn de bepalingen van het contract en de geldende algemene voorwaarden reeds van toepassing.
6.2. Pas als het ondertekende contract door Dé Plek ontvangen is, kan de opvang van het kind (hieronder valt ook het wennen) bij Dé Plek gestart worden.

Artikel 7 – Wijzigen extra producten- en dienstenaanbod of openingstijden
7.1. In aanvulling op artikel 15 lid 1 van de Branchevoorwaarden geldt dat Dé Plek het contract ten aanzien van extra producten of diensten (zoals onder meer vervroegde opvang, voorschoolse opvang, incidentele opvang, flexibele opvang, opvang om de week, halve dagopvang en opvang tot 15.30 uur en vervoer) en/of opening tijden wegens haar moverende redenen – al dan niet per vestiging – eenzijdig kan wijzigen of beëindigen gedurende de looptijd van het contract.
7.2. Zodra het contract van een door de ouder afgenomen product, dienst of openingstijd van de vestiging in de zin van artikel 7 lid 1 gewijzigd of beëindigd wordt, is Dé Plek verplicht de ouder daarvan op de kortst mogelijke termijn en minimaal één maand voor de wijzigings- of einddatum daarvan op de hoogte te stellen. In dat geval ontvangt de ouder, indien er een alternatief mogelijk is, een nieuw contract met gewijzigd product of dienst per wijzigingsdatum.
7.3. Indien er geen mogelijkheden zijn voor wijziging van product of dienst zal de ouder conform artikel 15 lid 3 van de Branche voorwaarden de bevoegdheid hebben om het contract – zonder inachtneming van een opzegtermijn – te ontbinden uiterlijk met ingang van de einddatum van product of dienst.
In het geval er wel mogelijkheden zijn voor een gewijzigd product of dienst en de ouder het nieuwe contract niet uiterlijk een week vóór wijzigingsdatum ondertekend retour zendt, gaat Dé Plek ervan uit dat de ouder geen gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod en eindigt het huidige contract met ingang van de wijzigingsdatum.

Artikel 8 – Openingstijden en sluitingstijden
8.1. De vestigingen zijn in beginsel gesloten op zaterdag, zondag en op de algemeen erkende feestdagen.
8.2. De ouder is gehouden het kind elke opvangdag uiterlijk op het sluitingstijdstip bij de vestiging op te (laten) halen, tenzij het kind op grond van afspraken tussen de ouder en de vestiging zonder begeleiding de vestiging mag verlaten.
8.3. Indien de ouder zich niet houdt aan de afgesproken haal- en brengtijden volgens het contract is Dé Plek gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
8.4. Indien de schooltijden wijzigen, is Dé Plek gerechtigd om de opvanguren van de buitenschoolse opvang hierop aan te passen en zal de wijziging in de opvangkosten via een aanhangsel op het contract aan de ouder bevestigd worden.

Artikel 9 – Het afmelden en aanvragen van een vervangende dag via de Dé Plek app
9.1. Als het kind afwezig is na afmelding, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, kunnen in overleg met Dé Plek de niet-gebruikte opvanguren twee weken vóór tot vier maanden na (onafhankelijk van het kalenderjaar) de gemiste uren alsnog worden geruild, voor zover mogelijk. Niet gebruikte opvanguren kunnen alleen conform dit artikel worden ingehaald. Niet gebruikte opvanguren worden niet financieel gecompenseerd, ook niet als het inhalen/ruilen van niet gebruikte opvanguren niet mogelijk blijkt te zijn.
9.2. Dé Plek werkt niet met tegoeden qua dagen. Ruilen van dagen is alleen mogelijk zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch professionals) op de vestiging het toelaat en het binnen de looptijd van het contract valt.
9.3. Uren die niet binnen de eerstgenoemde termijn van lid 1 zijn ingehaald c.q. ingehaald konden worden om welke reden dan ook, vervallen. Het op deze wijze van compenseren van gemiste uren is een coulance van Dé Plek waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
9.4. Is het kind gedurende een langere periode, te weten meer dan twee weken, ziek (wat moet blijken uit een door de ouder aan Dé Plek te overleggen medische verklaring), dan kan Dé Plek een ziekteverlofperiode van maximaal drie maanden toekennen. Deze periode kan niet eerder ingaan dan twee weken voorafgaand aan datum van het verzoek van ouder aan Dé Plek. Gedurende deze periode kan er geen gebruik worden gemaakt van de opvang. Dé Plek zal in deze periode 50 % van het normaal verschuldigde tarief in rekening brengen.
9.5. Een algemeen erkende feestdag – al dan niet vallend op een opvang dag – kan niet in de Dé Plek app worden aan- of afgemeld. Deze uren worden niet (financieel) gecompenseerd.
9.6. Afmelding dient te allen tijde plaats te vinden via de Dé Plek app. Ten behoeve van een correcte administratie wordt persoonlijke afmelding bij de vestiging niet beschouwd als afmelding.

Artikel 10 – Flexibele opvang
Flexibele opvangis een dienst waarbij opvang wordt geboden aanvullend, naast of buiten het contract. Indien en zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch medewerkers) van de vestiging het naar de mening van Dé Plek toelaat, kan de ouder incidentele opvang afnemen. Indien ouder schriftelijk akkoord is, kan incidentele opvang plaatsvinden binnen een andere groep of andere vestiging van Dé Plek.
10.1. Voor incidentele opvang betaalt de ouder een tarief dat gelijk is aan het tarief van een schoolweken (40 weken) contract van de vestiging waar de incidentele opvang wordt afgenomen.
10.2. Buitenschoolse opvang: Incidentele opvang kan afgenomen worden door (a) de ouder in aanvulling op het contract of door (b) de ouder zonder contract in de vakantieweken of op studiedagen, mits een intake voorafgaand aan de opvang plaats heeft kunnen vinden. Met vakantieweken in de zin van dit artikel worden de jaarlijks door de rijksoverheid vastgestelde schoolvakanties bedoeld.

Artikel 11 – Opvang om de week
Opvang om de week- een dienst waarbij de ouder de ene week wel opvang en de andere week geen opvang afneemt – wordt niet geleverd als dienst door Dé Plek.

Artikel 12 – Soorten contracten
De ouder heeft recht op een dagdeel opvang op de contractueel overeengekomen opvangdagen vanaf sluitingstijd van de school conform het rooster van de school in alle schoolweken gedurende het kalenderjaar. Daarnaast heeft ouder recht op hele dag opvang gedurende alle schoolvakanties en op studiedagen op de contractueel overeengekomen opvangdagen.

Vanuit een flexibel contract heeft ouder recht op hele dag opvang gedurende alle schoolvakanties en op studiedagen op de contractueel overeengekomen opvangdagen, op basis van beschikbaarheid en voorafgaande goedkeuring door Dé Plek.

All-in contracten en flexibel contracten kunnen niet onderling gecombineerd worden.

Artikel 13 – Vervoer naar buitenschoolse opvang
13.1. Dé Plek haalt alleen kinderen op van scholen waarmee zij afspraken over vervoer heeft gemaakt. Indien het contract voor buitenschoolse opvang is gesloten voor een kind dat naar een school gaat waarmee Dé Plek geen afspraken heeft gemaakt, brengt dat met zich mee dat vervoer vanuit Dé Plek niet mogelijk is. In dat geval dient de ouder zelf voor eigen rekening het vervoer van deze school naar de buitenschoolse opvang te organiseren.
13.2. Indien Dé Plek afspraken heeft gemaakt met een school die op zodanige afstand van de buitenschoolse opvang vestiging ligt, dat kinderen lopend of fietsend ophalen niet mogelijk is, regelt de vestiging vervoer. Dé Plek zet dan bussen in om de kinderen van school naar Dé Plek te vervoeren.
13.3. Indien het kind vervoerd dient te worden van school naar buitenschoolse opvang met vervoer zoals een taxi of busje, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze kosten vallen niet onder de wet Kinderopvang en komen niet in aanmerking voor kinderopvang-toeslag. Indien het tot de mogelijkheden behoort, probeert Dé Plek vervoer te regelen waar geen kosten voor ouders aan verbonden zijn.
13.4. De ouder betaalt een vooraf vastgesteld bedrag per dag voor vervoer per bus. Dé Plek behoudt zich het recht voor om deze tarieven op grond van artikel 19 van deze Algemene voorwaarden aan te passen.
13.5. Indien de opvang in de vakantie plaatsvindt, wordt het vervoer naar de vestiging niet door Dé Plek geregeld.

Artikel 14 – Studiedagopvang
Studiedagopvangis een dienst waarbij opvang wordt geboden op studiedagen die aan het begin van het schooljaar door de school zijn vastgesteld.
Dé Plek biedt alleen studiedagopvang aan voor kinderen die op scholen zitten die door Dé Plek worden bediend en houdt daarbij alleen rekening met de studiedagen die door deze scholen zijn vastgesteld.
14.1. Dé Plek biedt altijd studiedagopvang aan ongeacht het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt. Dé Plek is gerechtigd de studiedag opvang te faciliteren op een andere buitenschoolse opvang vestiging dan de vestiging waar de ouder volgens het contract de opvang afneemt mits Dé Plek dit contractueel met de ouder vastgelegd heeft.
14.2. In het contract is een maximum van tien studiedagen opvang per kalenderjaar, die vallen op de dagen dat de kinderopvang door de ouder wordt afgenomen, inbegrepen.
14.3. Deze regeling geldt alleen voor studiedagen en niet voor roosterconstructies (zoals 1x per maand een hele dag vrij voor onderbouwklassen) of voor andere oorzaken waardoor een school (eerder) gesloten is (onder meer bij een staking van het onderwijs).
14.4. Voor studiedagen die niet vallen op de contractueel overeengekomen opvangdagen, is de ouder een vergoeding conform het school wekentarief verschuldigd.

Artikel 15 – Dienstverlening
De dienstverlening van Dé Plek is inclusief de verzorging (zoals voeding, tussendoortjes en uitleg van sport en spel) conform het pedagogisch beleid van Dé Plek, met uitzondering van speciale voeding in verband met allergieën. Deze voeding wordt niet door Dé Plek vergoed en dient de ouder aan het kind mee te geven.

Artikel 16 – Tariefwijziging
Jaarlijks worden de tarieven voor de diensten van Dé Plek herzien. De nieuwe tarieven worden minimaal een maand plus een week voorafgaand aan de ingangsdatum gepubliceerd op de website van Dé Plek. Elke vestiging heeft haar eigen tarief en productenaanbod.

Artikel 17 – Verstrekking persoonsgegevens
17.1. Om controle ten aanzien van de uitkering van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst mogelijk te maken, dient de geboortedatum en het BSN van de ouder en het kind voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract aan Dé Plek te worden verstrekt. De ouder is gehouden alle voor de uitvoering van het contract noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres en BSN) accuraat en voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract aan Dé Plek te verstrekken.
Wijzigingen in voornoemde persoonsgegevens dienen uiterlijk binnen een week na ingangsdatum van de wijziging per email aan de directie doorgegeven te worden (welkom@deplek.co).
17.2. Met het oog op de verstrekking van kinderopvangtoeslag verplicht de Belastingdienst Dé Plek de identiteit van ouder en kind te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De ouder is verplicht op eerste verzoek medewerking te verlenen aan een dergelijke identiteitscontrole. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om zich te identificeren. Wanneer de ouder nalaat de gegevens onder 1. en 2. te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en kan dit beschouwd worden als een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen jegens Dé Plek.

Artikel 18 – Communicatie met Dé Plek
Afspraken tussen partijen zijn alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk tot stand komen. Onder het begrip schriftelijk wordt in deze Algemene voorwaarden tevens communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de verzender in dat geval met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 19 – Kinderopvangtoeslag
19.1. De ouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst
19.2. Indien de ouder verplicht is om kinderopvangtoeslag rechtstreeks te laten storten op de rekening van Dé Plek moeten ouder een bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de kinderopvang toeslag aan Dé Plek wordt overgemaakt.
19.3. Dé Plek verstrekt eenmaal per jaar een opgaaf voor de aanvraag kinderopvangtoeslag.

Artikel 20 – Wijziging Algemene voorwaarden
Dé Plek behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Dé Plek zal de wijziging van de Algemene voorwaarden tenminste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan de ouder meedelen. Als de Algemene voorwaarden eenzijdig ten nadele van de ouder worden gewijzigd, is de ouder gerechtigd het contract op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat. Bij gebreke van een dergelijke opzegging is de ouder gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Genoeg Fruit bij BSO de Plek

Studiedag of school dicht?
Geen zorgen, wij zijn open

Buitenspelen bij BSO de Plek in Muiderberg

Naast sporten doen we ook kinderyoga en ontdekken we de natuur

Iedere dag vers fruit en voldoende water, thee of smoothies.

Corry Schnitger
WAT ANDEREN ZEGGEN

"Alle kinderen mogen er zijn en worden gezien!
De pedagogisch medewerkers zijn professioneel, kundig, warm en betrokken. Het voelde gelijk goed en vertrouwd."

Corry Schnitger
Marieke van vollenhoven
WAT ANDEREN ZEGGEN

"De locatie is waanzinnig, waarbij je op verschillende plekken heerlijk kan spelen zowel binnen als buiten."

Noepie Bosman
Inschrijven   →