Algemene Voorwaarden

In aanvulling op Algemene voorwaarden voor Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016

In aanmerking nemende,

 • dat ouder een voorziening wenst voor buiten-schoolse opvang ten behoeve van zijn/haar kind/kinderen of wiens kind/kinderen onder zijn/haar voogdij staan;
 • dat Dé Plek | buitenspeelse opvang B.V. (hierna te noemen “Dé Plek”) bereid is voor een dergelijke voorziening de benodigde diensten te leveren;
 • dat Dé Plek aan ouder tegen betaling een kindplaats(en) in een onder haar verantwoordelijkheid staand buitenschoolse opvang ter beschikking stelt voor de opvang en verzorging van kinderen van 0 tot 13 jaar;
 • dat de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de CAO Kinderopvang en het convenant kwaliteit kinderopvang ontwikkelde normen op het gebied van hygiëne, inrichting van de kinderopvangcentra en opleidingseisen van het personeel als richtlijn door Dé Plek zullen worden gehanteerd mits, deze onderling geen conflicterende richtlijnen bevatten.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum:                          
De overeengekomen datum waarop opvang aanvangt.

Buitenschoolse opvang:             
Opvang verzorgd voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende studie- of vrije (mid-)dagen en in de schoolvakanties

Geschillencommissie:                  
De geschillencommissie kinderopvang.

Ingangsdatum:                              
De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

Dé Plek                                             
Rechtspersoon die buitenschoolse opvang exploiteert.

Ouder:                                              
De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.

Oudercommissie:
Advies- en overlegorgaan ingesteld door Dé Plek bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.

Overeenkomst:                              
De overeenkomst van Dé Plek en de ouder

Partijen:                                            
Dé Plek en de ouder.

Stam- of basisgroep
Basisgroep;
Basisgroepen op een buitenschoolse opvang (bso) zijn niet gekoppeld aan een eigen groepsruimte. Kinderen maken gebruik van verschillende ruimtes.

Een kind maakt dus altijd gebruik van 1 of maximaal 2 basisgroepen. Het gebruik van 2 basisgroepen, wordt alleen toegepast met instemming van ouder via het daarvoor toestemmingsformulier. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Dé Plek | buitenspeelse opvang B.V. (“Dé Plek”) en gelden in aanvulling op het met de ouder(s)/verzorger(s) (“de contractouder” of “de ouder”) gesloten contract buitenschoolse opvang (het “contract”) en de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2016 (de “Branche voorwaarden”). Bij strijdigheid tussen het contract en deze Algemene voorwaarden prevaleert de inhoud van het  contract.

Artikel 3 – informatie verstrekking

 1. Indien een ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt Dé Plek de ouder een voldoende informatie met een omschrijving van de dienstverlening die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende aanbieders.
 2. De informatie wordt zowel mondeling als Schriftelijk (pedagogisch beleidsplan) verstrekt, dan wel een verwijzing naar de website van Dé Plek.
 3. Het verstrekken van een informatie is geheel vrijblijvend.
 4. Na kennisname van de genoemde informatie heeft de ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij Dé Plek als geïnteresseerde voor buitenschoolse opvang.

Artikel 4 – aanmelding

 1. De ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan als geïnteresseerde voor buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.
 2. Door indienen van het inschrijfformulier stemt de ouder in met de tariefstelling en Algemene Voorwaarden die op de website zichtbaar zijn.
 3. Dé Plek bevestigt de ontvangst van de aanmelding, hetzij per mail, hetzij telefonisch.
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van Dé Plek van toepassing.
 5. De aanmelding verplicht noch de ouder noch Dé Plek tot het aangaan van een overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de ouder aan Dé Plek om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van buitenschoolse opvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan Dé Plek de ouder direct een aanbod doen. Het is ook mogelijk dat Dé Plek de ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt Dé Plek de ouder hiervan schriftelijk in kennis. Zodra een ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de directie van Dé Plek de ouder alsnog een aanbod doen.

Artikel 5 – aanbod

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan Dé Plek de ouder een aanbod doen.
 2. Het aanbod bevat gegevens over het aanbod, een omschrijving van zijn dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:
  • de naam en geboortedatum van het kind;
  • de beschikbare aanvangsdatum;
  • de beschikbare opvangsoort en de beschikbare groep;
  • de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht Dé Plek beschikt over de mogelijkheden daartoe;
  • de prijs behorende bij het aanbod;
  • de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
  • de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  • de looptijd van de overeenkomst;
  • de geldende opzegtermijnen;
  • de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
  • een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
  • een dagtekening.
 3. Het aanbod vindt schriftelijk plaats en gaat vergezeld van deze algemene voorwaarden.
 4. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan Dé Plek de ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactie termijn is verstreken vervalt het aanbod.

Artikel 6 – De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de ouder van het door Dé Plek gedane aanbod door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst.
 2. De ouder aanvaardt het aanbod schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door Dé Plek is ontvangen, is de ingangsdatum van de overeenkomst.
 3. Binnen kader van de overeenkomst heeft Dé Plek de vrijheid de opvang naar eigen inzicht in te vullen.

Artikel 7 – Wennen en start kind

 1. Indien het kind kosteloos komt wennen op de buitengewone opvang vóór de daadwerkelijke ingangsdatum van het contract, zijn het contract en de algemene voorwaarden reeds van toepassing.
 2. Pas als het ondertekende contract door Dé Plek ontvangen is, kan de opvang van het kind (hieronder valt ook het wennen) bij Dé Plek gestart worden.

Artikel 8 – Betaling

 1. Het te betalen jaarbedrag wordt in gelijke bedragen per maand vooraf in rekening gebracht, ongeacht eventuele minder opgenomen opvangdagen in die maand.
 2. Het verschuldigde maandbedrag, eventueel aanvullend afgenomen producten en/of diensten alsmede de kosten van de betalingsherinnering zoals genoemd onder lid 3 van dit artikel, worden door Dé Plek door middel van een doorlopende SEPA-machtiging van de rekening van de ouder afgeschreven.
 3. Dé Plek zal in aanvulling op artikel 17 lid 4 van de Branchevoorwaarden, de ouder een extra betalingsmogelijkheid bieden door het verzenden van een tweede betalingsherinnering waarvoor Dé Plek € 15,- in rekening zal brengen. Na de tweede betalingsherinnering treedt bij non-betaling artikel 17 lid 6 van de Branchevoorwaarden in werking.

Artikel 9 – Annulering contract

 1. Het contract kan door de ouder conform artikel 7 van de Branche voorwaarden uitsluitend per e-mail (welkom@deplek.co) geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd en/of opgezegd met inachtneming van een wijzigings- of opzegtermijn van één maand. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst van de annulering door Dé Plek.
 2. Indien de ouder bij wijziging of opzegging van het contract meer opvanguren heeft gebruikt dan waar hij/zij volgens het contract recht op heeft, worden deze aanvullende uren door Dé Plek in rekening gebracht. Bij wijzigingen en opzeggingen waarbij de ouder minder opvanguren heeft gebruikt, vindt geen restitutie van reeds betaalde opvanguren plaats.
 3. De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het verschuldigde maandbedrag en het aantal maanden tussen de annulering en de aanvangsdatum van het contract.
Aantal maanden vóór aanvang datumAnnuleringskosten
Méér dan 3 maanden€ 0
1 tot 3 maanden€ 80
Minder dan 1 maandHet bedrag van de contractueel overeengekomen kosten van één maand kinderopvang

Artikel 10 – Contractouder en ouderlijk gezag

 1. Het contract tussen Dé Plek en ouders c.q. verzorgers wordt aangegaan met één van de ouders c.q. verzorgers van het kind (in dit artikel: de ‘contractouder’).
 2. Hierbij is het uitgangspunt van Dé Plek dat:
  1. Beide ouders c.q. verzorgers ouderlijk gezag hebben over het kind en de contractouder bij het contract beide ouders c.q. verzorgers vertegenwoordigt.
   De contractouder dient er voor in te staan dat alle belangrijke zaken waar het ouderlijk gezag op toe ziet, onderling afgestemd worden met de andere ouder c.q. verzorger;
  2. Indien er sprake is van een verschil van mening tussen de ouders c.q. verzorgers over de kinderopvang bij Dé Plek, dient de contractouder aan de hand van een gerechtelijke uitspraak of echtscheiding convenant aan te tonen dat de situatie onder a. niet van toepassing is;
  3. Indien blijkt dat de andere ouder niet met het ouderlijk gezag over het kind belast is, heeft deze ouder op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek recht op informatie die “belangrijke feiten en informatie die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreft”.
 3. Beide ouders dragen zorg voor de betaling conform artikel 2 en zijn hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. Contractouder draagt hiervoor in ieder geval de eindverantwoordelijkheid.

Artikel 11 – Wijziging van het contract

 1. Dé Plek is gerechtigd, indien zij hiertoe genoodzaakt is, om:
  1. groepen samen te voegen (al dan niet op een andere vestiging);
  2. In de toekomst een andere vestiging voor opvang van het kind aan te wijzen,
  met een aankondigingstermijn van minimaal één maand. In het geval er sprake is van calamiteiten en/of onvoorziene omstandigheden, kan deze wijziging met onmiddellijke ingang plaatsvinden.
 2. Indien het kind voorzienbaar wordt opgevangen op een andere vestiging (onder meer tijdens vakanties), dient de ouder hiermee vooraf contractueel in te stemmen. Indien deze schriftelijke toestemming ontbreekt, kan het kind in verband met wet- en regelgeving niet worden opgevangen.
 3. Indien de vestiging waar het kind opgevangen wordt, onderdeel wordt van een Integraal Kindcentrum (IKC), kunnen hieraan nieuwe voorwaarden voor Dé Plek verbonden zijn waardoor deze algemene voorwaarden op grond van artikel 22 gewijzigd kunnen worden.
 4. In aanvulling op artikel 10 lid 3 van de Branche-voorwaarden geldt dat als zwaarwegende redenen voor opzegging van de overeenkomst door Dé Plek tevens worden aangemerkt:
  1. de situatie waarin een of beide ouder(s) c.q. verzorger(s) het gezag over het kind verliest/verliezen; als naar het oordeel van Dé Plek sprake is van een slechte verstandhouding tussen (medewerkers van) Dé Plek en het kind en/of de ouder op grond waarvan voortzetting van de dienstverlening door Dé Plek niet kan worden verlangd.

Artikel 12 – Wijzigen extra producten- en dienstenaanbod of openingstijden

 1. In aanvulling op artikel 15 lid 1 van de Branchevoorwaarden geldt dat Dé Plek het contract ten aanzien van extra producten of diensten (zoals onder meer vervroegde opvang, voorschoolse opvang, incidentele opvang, flexibele opvang, opvang om de week, halve dagopvang en opvang tot 15.30 uur en vervoer) en/of openings- tijden wegens haar moverende redenen – al dan niet per vestiging – eenzijdig kan wijzigen of beëindigen gedurende looptijd van het contract.
 2. Zodra het contract van een door de ouder afgenomen product, dienst of openingstijd van de vestiging in de zin van artikel 6 lid 1 gewijzigd of beëindigd wordt, is Dé Plek verplicht de ouder daarvan op de kortst mogelijke termijn en minimaal één maand voor de wijzigings- of einddatum daarvan op de hoogte te stellen.
  In dat geval ontvangt de ouder, indien er een alternatief mogelijk is, een nieuw contract met gewijzigd product of dienst per wijzigingsdatum.
 3. Indien er geen mogelijkheden zijn voor wijziging van product of dienst zal de ouder conform artikel 15 lid 3 van de Branchevoorwaarden de bevoegdheid hebben om het contract – zonder inachtneming van een opzegtermijn – te ontbinden uiterlijk met ingang van de einddatum van product of dienst.
  In het geval er wel mogelijkheden zijn voor een gewijzigd product of dienst en de ouder het nieuwe contract niet uiterlijk een week vóór wijzigingsdatum ondertekend retour zendt, gaat Dé Plek ervan uit dat de ouder geen gebruik wenst te maken van het gewijzigde aanbod en eindigt het huidige contract met ingang van de wijzigingsdatum.

Artikel 13 – Openingstijden en sluitingstijden

 1. De vestigingen zijn in beginsel gesloten op zaterdag, zondag en op de algemeen erkende feestdagen.
 2. De ouder is gehouden het kind elke opvangdag uiterlijk op het sluitingstijdstip bij de vestiging op te (laten) halen, tenzij het kind op grond van afspraken tussen de ouder en de vestiging zonder begeleiding de vestiging mag verlaten.
 3. Indien de ouder zich niet houdt aan de afgesproken haal- en brengtijden volgens het contract is Dé Plek gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
 4. Indien de schooltijden wijzigen, is Dé Plek gerechtigd om de opvanguren van de buitenschoolse opvang hierop aan te passen en zal de wijziging in de opvangkosten via een aanhangsel op het contract aan de ouder bevestigd worden.

Artikel 14 – Het afmelden en aanvragen van een vervangende dag via Dé app

 1. Als het kind afwezig is na afmelding, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, kunnen in overleg met Dé Plek de niet-gebruikte opvanguren binnen twee weken na de gemiste uren alsnog worden opgenomen via een tegoed. De ouder ontvangt alleen een tegoed indien de afmelding voorafgaand aan of op de opvangdag vóór 09.00 uur plaatsvindt in Dé app. Niet gebruikte opvanguren kunnen alleen conform lid 2 worden ingehaald en worden niet financieel gecompenseerd.
 2. Het inzetten van het beschikbaar tegoed is alleen mogelijk zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch professionals) op de vestiging het toelaat en het binnen de looptijd van contract valt.
 3. Uren die niet binnen de eerstgenoemde termijn van lid 1 zijn ingehaald c.q. ingehaald konden worden om welke reden dan ook, vervallen. Compenseren van gemiste uren is een coulance van Dé Plek waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 4. Is het kind gedurende een langere periode, te weten meer dan twee weken, ziek (wat moet blijken uit een door de ouder aan Dé Plek te overleggen medische verklaring), dan kan Dé Plek een ziekteverlofperiode van maximaal drie maanden toekennen. Deze periode kan niet eerder ingaan dan twee weken voorafgaand aan datum van het verzoek van ouder aan Dé Plek. Gedurende deze periode kan er geen gebruik worden gemaakt van de opvang. Dé Plek zal in deze periode 50 % van het normaal verschuldigde tarief in rekening brengen.
 5. Een algemeen erkende feestdag – al dan niet vallend op een opvang dag – kan niet in de Dé Plek app worden aan- of afgemeld. Deze uren worden niet (financieel) gecompenseerd en hierover wordt geen tegoed opgebouwd.
 6. Indien een contract is afgesloten voor vijf dagen, vindt er geen (financiële) compensatie plaats over een tegoed aan opvanguren.
 7. Afmelding dient te allen tijde plaats te vinden via de Dé app. Ten behoeve van correcte administratie wordt persoonlijke afmelding bij de vestiging niet beschouwd als afmelding waarover een tegoed wordt opgebouwd.

Artikel 15 – Dé contractvorm

De ouder heeft recht op een dagdeel opvang op de contractueel overeengekomen opvangdagen vanaf sluitingstijd van de school conform het rooster van de school in alle schoolweken gedurende het kalenderjaar.
Daarnaast heeft ouder recht op hele dag opvang gedurende alle schoolvakanties en op alle studiedagen op de contractueel overeengekomen opvangdagen. Tevens heeft de ouder recht op hele dag opvang in geval een van de aangesloten basisscholen staken.

Artikel 16 – Vervoer naar buitenschoolse opvang

 1. Dé Plek haalt alleen kinderen op van scholen waarmee zij afspraken over vervoer heeft gemaakt. Indien het contract voor buitenschoolse opvang is gesloten voor een kind dat naar een school gaat waarmee Dé Plek geen afspraken heeft gemaakt, brengt dat met zich mee dat vervoer vanuit Dé Plek niet mogelijk is. In dat geval dient de ouder zelf voor eigen rekening het vervoer van deze school naar de buitenschoolse opvang te organiseren.
 2. Indien Dé Plek afspraken heeft gemaakt met een school die op zodanige afstand van de buitenschoolse opvang vestiging ligt, dat kinderen lopend of fietsend ophalen niet mogelijk is, regelt de vestiging vervoer. Dé Plek zet dan bussen in om de kinderen van school naar Dé Plek te vervoeren.
 3. Indien het kind vervoerd dient te worden van school naar buitenschoolse opvang met vervoer zoals een taxi of busje, dan zijn daar kosten aan verbonden. Deze kosten vallen niet onder de wet Kinderopvang en komen niet in aanmerking voor kinderopvang-toeslag.
  Indien het tot de mogelijkheden behoort, probeert Dé Plek vervoer te regelen waar geen kosten voor ouders aan verbonden zijn.
 4. De ouder betaalt een vooraf vastgesteld bedrag per dag voor vervoer per bus. Dé Plek behoudt zich het recht voor om deze tarieven op grond van artikel 19 van deze voorwaarden aan te passen.
 5. Indien de opvang in de vakantie plaatsvindt, wordt het vervoer naar de vestiging niet door Dé Plek geregeld.

Artikel 17 – Studiedagopvang

Studiedagopvangis een dienst waarbij opvang wordt geboden op studiedagen die aan het begin van het schooljaar door de school zijn vastgesteld. Dé Plek biedt alleen studiedagopvang aan voor kinderen die op scholen zitten die door Dé Plek worden bediend en houdt daarbij alleen rekening met de studiedagen die door deze scholen zijn vastgesteld.

 1. Dé Plek biedt altijd studiedagopvang aan ongeacht het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt. Dé Plek is gerechtigd de studiedag opvang te faciliteren op een andere buitenschoolse opvang vestiging dan de vestiging waar de ouder volgens het contract de opvang afneemt mits Dé Plek dit contractueel met de ouder vastgelegd heeft.
 2. In het contract is een maximum van tien studiedagen opvang per kalenderjaar, die vallen op de dagen dat de kinderopvang door de ouder wordt afgenomen, inbegrepen.
 3. Deze regeling geldt alleen voor studiedagen en niet voor roosterconstructies (zoals 1x per maand een hele dag vrij voor onderbouwklassen) of voor andere oorzaken waardoor een school (eerder) gesloten is door overmacht.
 4. Zoals in artikel 14 aangegeven is opvang bij een staking van het basisonderwijs wel inbegrepen.
 5. Voor studiedagen die niet vallen op de contractueel overeengekomen opvangdagen, is de ouder een vergoeding conform het school wekentarief verschuldigd en/of kan de ouder het tegoed “compensatie afwezigheid” inzetten. Overig tegoed aan opvanguren kan niet hiervoor ingezet worden.

Artikel 18 – Dienstverlening

De dienstverlening van Dé Plek is inclusief de verzorging (zoals voeding, tussendoortjes en uitleg van sport en spel) conform het pedagogisch beleid van Dé Plek, met uitzondering van speciale voeding in verband met allergieën. Deze voeding wordt niet door Dé Plek vergoed en dient de ouder aan het kind mee te geven.

Artikel 19 – Tariefwijziging

Jaarlijks worden de tarieven voor de diensten van Dé Plek herzien. De nieuwe tarieven worden minimaal een maand plus een week voorafgaand aan de ingangsdatum gepubliceerd op de website van Dé Plek. Elke vestiging heeft haar eigen tarief en productenaanbod.

Artikel 20 – Verstrekking persoonsgegevens

 1. Om controle ten aanzien van de uitkering van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst mogelijk te maken, dient de geboortedatum en het BSN nummer van de ouder en het kind voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract aan Dé Plek te worden verstrekt. De ouder is gehouden alle voor de uitvoering van het contract noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres en BSN) accuraat en voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract aan Dé Plek te verstrekken.
  Wijzigingen in voornoemde persoonsgegevens dienen uiterlijk binnen een week na ingangsdatum van de wijziging per email aan de directie doorgegeven te worden (welkom@deplek.co).
 2. Met het oog op de verstrekking van kinderopvangtoeslag verplicht de Belastingdienst Dé Plek de identiteit van ouder en kind te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De ouder is verplicht op eerste verzoek medewerking te verlenen aan een dergelijke identiteitscontrole. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om zich te identificeren. Wanneer de ouder nalaat deze gegevens te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en het contract met Dé Plek.
 3. Met het oog op de verstrekking van kinderopvang-toeslag verplicht de Belastingdienst Dé Plek de identiteit van ouder en kind te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De ouder is verplicht op eerste verzoek medewerking te verlenen aan een dergelijke identiteitscontrole.

  Het is de verantwoordelijkheid van de ouder om zich te identificeren. Wanneer de ouder nalaat deze gegevens te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de kinderopvangtoeslag en contract met Dé Plek.

Artikel 21 – Communicatie met Dé Plek

Afspraken tussen partijen zijn alleen rechtsgeldig als deze per mail tot stand komen, mits de identiteit van de verzender in dat geval met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 22 – Kinderopvangtoeslag

 1. De ouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag van de kinderopvang toeslag bij de Belastingdienst.
 2. Indien de ouder verplicht is om kinderopvang toeslag rechtstreeks te laten storten op de rekening van Dé Plek moeten ouder een bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de kinderopvang toeslag aan Dé Plek wordt overgemaakt.
 3. Dé Plek verstrekt eenmaal per jaar een opgaaf voor de aanvraag kinderopvangtoeslag.

Artikel 23 – Wijziging Algemene voorwaarden

Dé Plek behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Dé Plek zal de wijziging van de Algemene voorwaarden tenminste een maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan de ouder meedelen. Als de Algemene voorwaarden eenzijdig ten nadele van de ouder worden gewijzigd, is de ouder gerechtigd het contract op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat. Bij gebreke van een dergelijke opzegging is de ouder gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Studiedag of school dicht?
Geen zorgen, wij zijn open

Naast voetbal doen we ook kinderyoga en mindfullness

Iedere dag een gezonde maaltijd, vers fruit en voldoende water, thee of smoothies.

Inschrijven   →